Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Protecció passiva contra el foc a unes naus del Bages

Per aquest projecte, hem protegit contra el foc l’estructura metàl·lica portant amb pintura intumescent per certificar una estabilitat al foc R-60′. També hem sectoritzat la paret mitgera-coberta de l’oficina mitjançant la formació d’una franja tallafoc amb una estructura independent, a més de la projecció de morter de perlita i vermiculita.