Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Política de privadesa

Terpolar Aïllaments, S.L.U. informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota responsabilitat seran tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

L’ús de la pàgina web www.terpolar.com no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, i no podrà ser associada a un usuari concret per l’empresa. En cas que se subministrin dades de caràcter personal, aquestes seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a la normativa aplicable a la protecció de dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Terpolar Aïllaments, S.L.U.

està domiciliada a:
C. Ter, 134 — Pol. Ind. Matabosch, CP 08570, Torelló.
inscrita al registre mercantil de Barcelona,
Tom 20.630, Foli 104, Full B-10541 Inscripció primera.
CIF B59590406
rgpd@terpolar.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Terpolar Aïllaments, S.L.U. utilitza les seves dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds d’informació sol·licitades a través de la pàgina web, així com mantenir-vos informats sobre productes i serveis que puguin ser del vostre interès.

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

A Terpolar Aïllaments, S.L.U. disposem d’un compromís elevat amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que són aplicables. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament a Terpolar Aïllaments, S.L.U.:

– Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació ia la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d’acció en conseqüència.

– S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades de compliment obligat per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.

– S’han desenvolupat procediments de control d’accessos, seguretat dels sistemes i les comunicacions, gestió d’incidències i violacions de seguretat i de suport de la informació.

– S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i els procediments.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que ens atorgarà en completar el formulari per a la sol·licitud d’informació, per a l’adquisició de productes o inscripció en alguna activitat i/o esdeveniment.

Comunicació de dades per complir una obligació legal

Col·laborem amb les autoritats, tribunals i organismes públics. Si la normativa ho estableix, compartirem amb aquests la informació que ens sol·licitin.

Comunicació de dades per executar una relació contractual

De vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal. Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

A qui més es comuniquen les meves dades?

També podem comunicar les teves dades a tercers que fan falta per al desenvolupament, el compliment i el control dels contractes de productes i serveis que hagi subscrit amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades personals únicament podran ser cedides amb l’autorització prèvia de l’interessat. Les teves dades no se cediran a tercers.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades. A tots els efectes, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant-ne cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la cancel·lació.

Per altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, Terpolar Aïllaments, S.L.U. contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de manera segura.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Podeu exercitar aquest dret de supressió / cancel·lació mitjançant correu electrònic amb fotocòpia del vostre DNI a rgpd@terpolar.com.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Recordeu que podeu presentar reclamació davant l’autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els vostres drets els podreu trobar a la Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Exercici de drets dels interessats

Terpolar Aïllaments, S.L.U. ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret dinformació i amb lobtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. Al moment de l’obtenció o recollida de la informació, Terpolar Aïllaments, S.L.U. es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits a la normativa.

Terpolar Aïllaments, S.L.U. reconeix i garanteix la possibilitat dexercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

1. DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les vostres dades i en cas afirmatiu, tindreu dret a accedir a la informació següent pel que fa al tractament de les vostres dades:

– les finalitats del tractament

– les categories de dades personals que es tracti

– els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals

– el termini previst de conservació de les dades personals

– l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament

– el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control

– quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre l’origen

– l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes en aquest tractament per a l’interessat

– Quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència

2. DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les vostres dades quan ocorri alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits contemplats a la normativa: que siguin dades d’interès general, necessàries per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió,…):

– Les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recaptats

– L’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades

– L’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament

– Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament

– Les dades personals s’hagin de suprimir per complir una obligació legal que es pugui establir

3. DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplets.

4. DRET DE PORTABILITAT: Rebre de Terpolar Aïllaments, S.L.U. les dades personals que li incumbeixin i transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

– la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte

– el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

5. DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que us concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable

6. DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

– l’interessat impugne l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud

– el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús

– el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions

– l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició

Per exercir aquests drets, Terpolar Aïllaments, S.L.U. ha habilitat l’adreça de correu electrònic: rgpd@terpolar.com, a través de la qual podreu contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un exercici adequat d’aquests drets, us instem al fet que utilitzeu com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, us informem de la possibilitat que en cas de considerar que els vostres drets han estat vulnerats, o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, podrà presentar la corresponent reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades, podent dirigir-se a la mateixa AEPD a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

Secret i seguretat de les dades

Aquest lloc web es compromet a la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació daquestes dades.

De qualsevol manera, vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraces, i queden obligats a comunicar qualsevol modificació. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon a la vostra situació real, que està actualitzada i és exacta.

A més ha de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent vostè l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això Terpolar Aïllaments, S.L.U., com a titular del lloc web, oa tercers amb motiu de la utilització daquesta web.

Com obtenim les dades personals?

Les dades personals que tractem han estat proporcionades directament per l’interessat a través dels diferents formularis de què disposa la pàgina web.

Vincles o enllaços

Cap tercer usuari podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Terpolar Aïllaments, S.L.U., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests enllaços.

En tot cas, Terpolar Aïllaments, S.L.U. s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que es poguessin interposar en relació amb aquests serveis.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considera no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, les hagi d’afectar de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual que qualsevol relació entre l’usuari i Terpolar Aïllaments, S.L.U., es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de lexistència o el contingut daquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i Terpolar Aïllaments, S.L.U. totes dues parts, amb renúncia exprés a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són petits fitxers de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s’usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al vostre equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com ara l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la personalització de la pàgina.

Les Cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web heu accedit o si heu utilitzat un banner publicitari per arribar-hi.

Per què Terpolar Aïllaments, S.L.U. utilitza cookies?

Terpolar Aïllaments, S.L.U. utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i us permetin moure’s lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, la nostra empresa utilitza Cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes es fan servir per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina per optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Terpolar Aïllaments, S.L.U. no controla les cookies utilitzades per aquests webs externs. Per a més informació sobre les Cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, us aconsellem revisar les vostres pròpies polítiques de Cookies .

Quin ús donem als diferents tipus de cookies?

Cookies de sessió: Les Cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al final.

Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades al terminal de l’usuari per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències triades sense haver de repetir certs paràmetres cada cop que es visiti el lloc web.

Cookies pròpies: Són Cookies creades per aquest lloc web i que només pot llegir el propi lloc. A www.terpolar.com/, s’instal·len cookies pròpies persistents amb les finalitats següents: 1. Personalització: Aquestes cookies s’utilitzen per recordar la configuració de la mida seleccionada en la visualització dels continguts web i poder mostrar-ho en les properes visites de l’usuari. 2. Anàlisi: Cookies que permeten seguir el trànsit entrant al lloc web per fer estadístiques de visites.

Cookies de tercers: Són cookies creades per tercers i que utilitzem per a diferents serveis (p.ex. anàlisi del lloc web o publicitat).

A continuació es detallen tant els tercers que poden configurar i accedir a Cookies (no exemptes d’informació i consentiment) del vostre equip com les finalitats amb què és utilitzada la informació que emmagatzemen:

Cookies tècniques: Serveixen per controlar el trànsit i la comunicació de dades utilitzant elements de seguretat durant la navegació. També serveixen per a la identificació i el manteniment de la sessió de l’usuari, per emmagatzemar continguts en la difusió de vídeos o sons i per compartir contingut amb xarxes socials (plug-in). Tercers: Google, YouTube, Facebook, Twitter i LinkedIn

Cookies de personalització: Aquestes Cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web. Per exemple, definiu l’idioma, el volum seleccionat com a preferit, la configuració regional del servei, el tipus de navegador o el nombre de resultats mostrats per cada pàgina. Tercers: Youtube i Facebook

Cookies  analítiques: Eina d’analítica que ajuda els llocs web a entendre la manera com els visitants interactuen amb la web. Podeu utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment els visitants. Tercers: Google Analytics, YouTube, Twitter, Adobe Analytics.

Cookies publicitàries: Les Cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris de la web en base a criteris concrets. Per exemple, la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Tercers: Google i Adobe

Cookies Flash: També utilitzem cookies flash per emmagatzemar les seves preferències com el control del volum o per mostrar contingut basant-se en allò que consulta al nostre lloc web per personalitzar la visita. Terceres empreses, amb les quals col·laborem per proporcionar determinades característiques al nostre lloc web, utilitzen cookies flaix per recopilar i emmagatzemar dades de caràcter no personal. Les Cookies Flash són diferents de les Cookies de sessió o persistents quant a la quantitat, el tipus i la manera d’emmagatzemar les dades. Les eines de gestió de les Cookies proporcionades pel vostre navegador no eliminaran les Cookies flash.

Com puc canviar la configuració de les cookies?

Configuració de cookies d’Internet Explorer

Configuració de cookies de Firefox

Configuració de cookies de Google Chrome

Configuració de cookies de Safari

Configuració de cookies Flash

Si voleu no permetre emmagatzemar cap tipus de dada de flash player, desseleccioneu les caselles “Permetre que el contingut de Flash emmagatzemi informació a l’equip” i “Emmagatzemar els components comuns de Flash per reduir els temps de descàrrega”. Si voleu limitar la quantitat de dades recollides per les aplicacions flash, feu lliscar l’indicador de la barra del panell de configuració global d’emmagatzematge a la posició que vulgueu.

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del vostre navegador. També pot ser que utilitzeu un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustaments, podeu accedir directament des de les opcions del vostre navegador, generalment al menú de “Opcions” a la secció de “Privadesa”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del vostre navegador per a més informació.)

Revocació del consentiment

També és possible limitar com les webs de tercers instal·len cookies al vostre ordinador, per evitar la recol·lecció de dades i registre de la vostra activitat de navegació. Per limitar l’ús de cookies de tercers podeu adreçar-vos al web de configuració o OptOut:

Google Analytics

DoubleClick

Google

Flash Cookies

YouTube

Seleccioneu l’opció “Elimina tots els llocs” o seleccioneu la web específica que voleu esborrar i cliqueu “Eliminar Lloc Web”.

Tingueu en compte que si rebutgeu o esborreu les cookies de navegació per la web de l’empresa, no podrem mantenir les vostres preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-vos serveis personalitzats i cada vegada que navegareu pel nostre web tindrem de demanar-li de nou la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si tot i així decidiu modificar la configuració del vostre accés a la pàgina web, heu de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació al vostre equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del vostre navegador.

Les dades recollides a les cookies s’usen en webs diferents de Terpolar Aïllaments, S.L.U.?

Algunes de les nostres cookies s’utilitzen per generar publicitat en xarxes de tercers o per realitzar analítiques per a les que usem eines externes a Terpolar Aïllaments, S.L.U. Les cookies utilitzades són per a ús exclusiu de l’empresa, que en cap cas comercialitza amb elles.

A Terpolar Aïllaments, S.L.U. treballem amb proveïdors de confiança que ens ajuden en la gestió i personalització de la nostra pàgina web.

Aleshores, què significa la informació anterior?

Si accepteu les nostres cookies, permeteu la millora del web de Terpolar Aïllaments, S.L.U. per oferir-vos un accés òptim i donar-vos un servei més eficaç i personalitzat.

A més, podeu configurar el vostre navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals esteu navegant en aquest moment puguin gestionar cookies, el que us permet seleccionar les vostres preferències.

Proporcionant aquesta política, Terpolar Aïllaments, S.L.U. demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l’ús de cookies, proporcionant-li informació perquè vostè pugui comprendre quin tipus de cookies utilitzem i per què ho fem. Amb això, pretenem proporcionar transparència quant a les dades tractades sobre la navegació realitzada des del seu equip a la nostra web.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar-ne la vigència, per la qual cosa pot ser modificada. Us recomanem que visiteu la pàgina amb regularitat, on us informarem de qualsevol actualització al respecte.

Tractament de les dades

Terpolar Aïllaments, S.L.U. com a responsable del tractament tractarà les vostres dades per tal de donar resposta a la vostra consulta o petició. La base legítima és el consentiment, el qual podrà revocar en qualsevol moment comunicant-ho a rgpd@terpolar.com. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. Podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privadesa.