Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Avís legal

Informació general

L’accés a aquesta web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d’avisos legals que es relacionen a totes les clàusules.

L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del contingut. L´accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la visualització no requereix cap subscripció o registre previ.

Igualment, accepta de manera exprés i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis està sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

Les connexions amb altres llocs web que hi puguin haver, així com l’ús que l’usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, així com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l’autoritzat és prohibit expressament.

Terpolar Aïllaments, S.L.U. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir l’accés procurant informar-ne l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies els ho permeten, a través de la publicació a la pròpia pàgina web.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar la web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que sofereixen.

Identitat del titular de la web

Terpolar Aïllaments, S.L.U.
està domiciliada a
C. Ter, 134 — Pol. Ind. Matabosch, CP 08570, Torelló.
inscrita al registre mercantil de Barcelona,
Tom 20.630, Foli 104, Full B-10541 Inscripció primera.
CIF B59590406
rgpd@terpolar.com

Drets i obligacions del prestador de serveis

1.- Com a proveïdor del servei, Terpolar Aïllaments, S.L.U. està obligat a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l’usuari ia respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

2.- En cas defectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o del producte, Terpolar Aïllaments, S.L.U. té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ l’accessibilitat a aquesta web, i també reservar el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; tot i així, procurarà informar els usuaris sempre que les circumstàncies els ho permetin, per mitjà de la pròpia web.

3.- L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d’aquest web serà a compte i risc de l’usuari. Terpolar Aïllaments, S.L.U. no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre Terpolar Aïllaments, S.L.U. i l’usuari. Terpolar Aïllaments, S.L.U. no garanteix el contingut subministrat, si escau, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per a la destinació que facin els usuaris o qualsevol altra persona.

4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de Terpolar Aïllaments, S.L.U. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sens perjudici de l’exercici per part de tercers a cita.

Drets i obligacions de l’usuari

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de Terpolar Aïllaments, S.L.U. o de tercers. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquesta web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas no seran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de Terpolar Aïllaments , S.L.U., per a altres usuaris de la web o per a terceres persones.

2.- L’usuari no farà, a través dels serveis que Terpolar Aïllaments, S.L.U. posa a la vostra disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap mena, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar de manera total o parcial aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d’altres usuaris.

3.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Terpolar Aïllaments, S.L.U. es reserva el dret de prohibir l’accés a aquesta web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i dels seus serveis

1.- Terpolar Aïllaments, S.L.U. no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web i dels seus serveis. D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris hagin atribuït a aquesta web. En qualsevol cas, Terpolar Aïllaments, S.L.U. farà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web.

2.- Terpolar Aïllaments, S.L.U. utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privadesa de dades de caràcter personal que impedeixin l’accés per part de terceres persones, Terpolar Aïllaments, S.L.U. ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari. En aquest sentit, Terpolar Aïllaments, S.L.U. s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

3.- Encara que Terpolar Aïllaments, S.L.U. ha implementat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l’usuari o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic. Terpolar Aïllaments, S.L.U. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

4.- Terpolar Aïllaments, S.L.U. no teniu l’obligació i no controleu la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars que resulten aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc no té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a altres.

L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per Terpolar Aïllaments, S.L.U., amb informació procedent de fonts internes i externes qui ho ofereix en el seu estat actual als usuaris, si bé pot contenir imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera Terpolar Aïllaments, S.L.U. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació per aquesta web.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d´aquest web pertanyen a Terpolar Aïllaments, S.L.U. excepte aquells dempreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de Terpolar Aïllaments, S.L.U., el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els diversos codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de Terpolar Aïllaments, S.L.U., que té legítimament i en exclusiva els drets d’explotació.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i la descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de Terpolar Aïllaments, S.L.U., els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contra.

Queda totalment prohibida l’alteració ni la modificació del contingut o estructura d’aquesta web per part de l’usuari.

Terpolar Aïllaments, S.L.U. vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ésser perjudicial per als usuaris.

Protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquesta Política de Privadesa, Terpolar Aïllaments, S.L.U. pretén mostrar el seu compromís respecte al compliment de les normatives i legislacions que deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, Terpolar Aïllaments, S.L.U. manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)

– Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals