Especialistes en aïllaments, insuflats, impermeabilitzacions, ignifugacions, revestiments i sostres falsos

Grupo de expertos y profesionales del sector debatiendo sobre la rehabilitación energética

El sector de la rehabilitació energètica: AISLA analitza el present i el futur

La taula temàtica sobre rehabilitació que es va reunir durant l’última assemblea General de AISLA va analitzar les amenaces i oportunitats, i va realitzar diverses propostes per a impulsar la rehabilitació energètica d’habitatges.

Un grup d’experts i professionals del sector compost per instal·ladors, fabricants i representants de les associacions, i moderats per Marina Alonso directora de màrqueting de URSA, van debatre la situació actual i van exposar propostes per a impulsar la rehabilitació energètica a Espanya.

Amenaces a la rehabilitació energètica

Una de les principals dificultats que es troben els usuaris finals a l’hora de sol·licitar les ajudes a la rehabilitació energètica és el desfavorable tractament fiscal que tenen, la qual cosa unit a la lentitud de les administracions en resoldre expedients genera desconfiança en la població.

També es va detectar un problema de falta de mà d’obra, a causa de la manca de programes formatius i un baix interès dels joves per adquirir habilitats en l’àmbit de la rehabilitació energètica, i l’absència de la figura de l’aprenent.

Aquesta falta de professionals afavoreix la intromissió d’oportunistes no especialitzats que competeixen deslleialment, la qual cosa suposa un risc per a la reputació del sector existint perill que una execució deficient per part d’alguns pugui afectar negativament la confiança del ciutadà.

instalacio-aïllaments-redueix-les-emissions-contaminants-dels-habitatges-

Quines oportunitats ofereix la rehabilitació energètica

La disponibilitat de fons europeus continua sent una oportunitat clau per a impulsar projectes de rehabilitació energètica, i les deduccions fiscals ofereixen incentius addicionals per a propietaris que desitgen millorar energèticament els seus habitatges.

També en aquest temps s’ha incrementat la consciència social per l’eficiència energètica i l’interès en productes sostenibles que permetin reduir les emissions contaminants dels habitatges.

La col·laboració entre tècnics, fabricants i instal·ladors incrementa la capacitat de prescripció de sistemes eficients i ofereix una bona oportunitat per a implementar solucions innovadores.

A més, promoure instal·ladors professionals que treballen de manera excepcional contribueix a elevar els estàndards de qualitat del sector.

Subvencions i fons europeus per a la rehabilitació energètica

Actualment hi ha en vigor un ambiciós programa d’ajudes a la millora de l’eficiència energètica d’habitatges, edificis i barris, que abasten des del 40% fins al 100% del cost de les obres, i que cobreix pràcticament totes les actuacions que tinguin per resultat una millora de l’eficiència energètica.

Ara bé, aquests programes d’ajudes són innecessàriament complexos per a actuacions senzilles i ràpides que reportarien beneficis i confort als usuaris, com un canvi de finestres o un insuflat de material aïllant sota coberta o en la cambra d’aire de la façana.

Propostes per a impulsar la rehabilitació energètica

  • Incrementar el percentatge de les deduccions fiscals per inversió a millorar l’eficiència energètica, ja que són ajudes més senzilles d’articular i sol·licitar.
  • Eliminar l’IVA en les obres de millora energètica d’habitatges.
  • Impulsar des de l’administració una campanya de comunicació dirigida a l’usuari final i destacant els avantatges de la rehabilitació energètica: Estalvi, sostenibilitat, salubritat i confort.

AISLA continuarà treballant activament per a superar els desafiaments i aprofitar les oportunitats en la rehabilitació energètica, impulsant la figura de l’instal·lador professional i contribuint al creixement sostenible i la millora de l’eficiència energètica en l’edificació.

Habitatge rehabilitat energèticament amb SATE

SOBRE AISLA:

AISLA és l’Associació d’instal·ladors per al compliment i l’aplicació del DB-HE (aïllament tèrmic i estanquitat a l’aire), DB-HR (solucions acústiques), DB-HS (impermeabilització, salubritat i protecció enfront del radó) i DB-SI (protecció passiva contra el foc), en edificació d’Espanya, que treballa des de 1993 per la professionalització, formació, qualitat i sostenibilitat del sector.

Necessites serveis d'aïllament, impermeabilitzacions o ignifugacions?

Altres notícies sobre aïllaments, impermeabilitzacions i ignifugacions