Política de Privacitat


Terpolar Aïllaments, S.L. informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

L'ús de la pàgina web www.terpolar.com/ no implica que l'usuari hagi de subministrar informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el cas que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en la normativa aplicable a la protecció de dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Terpolar Aïllaments, S.L.
està domiciliada a:
C/Can Casarramona 45 — Pol. Ind. Matabosch, Cp 08570, Torelló.
inscrita en el registre mercantil de Barcelona,
Tom 20.630, Foli 104, Full B-10541 Inscripció primera.
CIF B59590406
rgpd@terpolar.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Terpolar Aïllaments, S.L. utilitza les seves dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds d'informació sol·licitades a través de la pàgina web, així com mantenir-lo informat sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

A Terpolar Aïllaments, S.L. disposem d'un elevat compromís amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que en són aplicables. En aquest sentit, per garantir la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzats per al seu tractament, a Terpolar Aïllaments, S.L.:

 • -  Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació enfront del risc i definint plans d'acció en conseqüència.
 • -  S'ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d'obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • -  S'han desenvolupat Procediments de Control d'Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d'Incidències i Violacions de Seguretat, i de Respatller de la informació.
 • - S'han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d'aquestes polítiques i procediments.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens atorgarà en completar el formulari per a la sol·licitud d'informació, per a l’adquisició de productes o inscripció en alguna activitat i/o esdeveniment.

Comunicació de dades per al compliment d’una obligació legal

Col·laborem amb les autoritats, tribunals i organismes públics. Si la normativa ho estableix, compartirem amb aquests la informació que ens sol·licitin

Comunicació de dades per a l’execució d’una relació contractual

De vegades recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal. Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter
personal.

A qui més es comuniquen les meves dades?

També podem comunicar les seves dades a tercers que calen per al desenvolupament, compliment i control dels contractes de productes i serveis que ha subscrit amb nosaltres.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals únicament podran ser cedides prèvia autorització de l’interessat. Relació de destinataris de cessió de dades: aquestes dades no es cediran a tercers

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades. Amb caràcter general, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades no realitzant sobre les mateixes cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, transcorregut el qual haurà de procedir-se a la cancel·lació.

D'altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, Terpolar Aïllaments, S.L. contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l'eliminarem o destruirem de forma segura.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Pot exercitar aquest dret de supressió / cancel·lació mitjançant correu electrònic adjuntant una fotocòpia del seu DNI a rgpd@terpolar.com.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Recordi que pot presentar reclamació davant l'autoritat de control. Els models, formularis i més informació sobre els seus drets els podrà trobar a la pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Exercici de drets dels interessats

Terpolar Aïllaments, S.L. ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d'informació i amb l'obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. Al moment de l'obtenció o recollida de la informació, Terpolar Aïllaments, S.L. es compromet a informar als afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d'exercir els drets recollits en la normativa.

Terpolar Aïllaments, S.L. reconeix i garanteix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

1. DRET D'ACCÉS: Obtenir confirmació de si s'estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, tindrà dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades:

 • -  les finalitats del tractament
 • -  les categories de dades personals que es tractin
 • -  els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals
 • -  el termini previst de conservació de les dades personals
 • -  l'existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament
 • -  el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
 • -  quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • -  l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògic
a aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat
 • -  quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a
ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència

2. DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan ocorri alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s'ajustin a algun dels requisits contemplats en la normativa: que siguin dades d'interès general, necessaris per al compliment d'una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d'expressió,...):

 • -  les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recaptades
 • -  l'interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades
 • -  l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
 • -  les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
 • -  les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal que es pugui establir

3. DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplertes.

4. DRET DE PORTABILITAT: Rebre de Terpolar Aïllaments, S.L. les dades personals que li incumbeixin i transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • -  la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l'interessat o en el compliment d'un contracte
 • -  el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats

5. DRET D'OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el compliment de finalitats d'interès públic, o d'interès legítim per al responsable

6. DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • -  l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos
 • -  el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
 • -  el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
 • -  l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut del dret d'oposició

Per a l'exercici d'aquests drets, Terpolar Aïllaments, S.L. ha habilitat l'adreça de correu electrònic: rgpd@terpolar.com, a través de la qual vostè podrà contactar amb l'organització per a sol·licitar l'exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, aquests podran ser exercits a través de l'adreça de correu postal indicada al primer apartat.

Per a un adequat exercici d'aquests drets, l'instem al fet que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l'exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l'Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

A més, l'informem de la possibilitat, que en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats, o que no s'ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que ha pogut realitzar, pot presentar la corresponent reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades, dirigint-se a la mateixa AEPD a través de la seu electrònica accessible des de la seva pàgina web (www.agpd.es).

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet a utilitzar les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

De qualsevol forma, vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraços, quedant obligat a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta.

A més ha de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, essent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que això pugui causar a Terpolar Aïllaments, S.L., com a titular del lloc web, o a tercers amb motiu de la seva utilització.

Com obtenim les dades personals?

Les dades personals que tractem han estat proporcionades directament per l'interessat a través dels diferents formularis dels quals disposa la pàgina web.

Vincles o enllaços

Cap tercer podrà establir una relació de "framing" entre les seves pàgines web i aquesta.

En el cas que aquesta pàgina web contingui vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Terpolar Aïllaments, S.L., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests enllaços.

En tot cas, Terpolar Aïllaments, S.L. s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que s'interposin amb relació amb aquests serveis.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals. La disposició o la part d'aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, els hi afecti de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació, al igual que qualsevol relació entre l'usuari i Terpolar Aïllaments, S.L., es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i Terpolar Aïllaments, S.L. les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’utilitzen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i contenen dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com ara l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la personalització de la pàgina.

Les cookies també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web hi ha accedit o si ha utilitzat un bàner publicitari per arribar-hi.

Per què Terpolar Aïllaments, S.L. utilitza cookies?

Terpolar Aïllaments, S.L. utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials perquè vostè pugui utilitzar els nostres llocs web, moure's lliurement, utilitzar àrees segures i opcions personalitzades, etc. A més a més, la nostra empresa utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina per tal d’optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). Terpolar Aïllaments, S.L. no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, li aconsellem revisar les seves polítiques de cookies.

Quin ús donem als diferents tipus de cookies?

 • Cookies de sessió: Les cookies de sessió són les que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren quan acaba.
 • Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari durant un període de temps més llarg, de manera que faciliten el control de les preferències triades i fan que no calgui repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.
 • Cookies pròpies: Són cookies creades per aquest lloc web i que només pot llegir aquest lloc. A la web www.terpolar.com/, s’instal·len cookies pròpies persistents amb les finalitats següents: 1.Personalització: Aquestes cookies s’utilitzen per recordar la configuració de la mida seleccionada en la visualització dels continguts web i poder-les mostrar en les pròximes visites de l’usuari. 2. Anàlisi: Cookies que permeten seguir el trànsit que entra al lloc web per fer estadístiques de visites.
 • Cookies de tercers: Són cookies creades per tercers i que fem servir per a diferents serveis (per exemple, anàlisi del lloc web o publicitat).

A continuació, es detallen tant els tercers que poden configurar i accedir a cookies (no exemptes d’informació i consentiment) del seu equip, com les finalitats amb què s’utilitza la informació que emmagatzemen:

 • Cookies tècniques: Serveixen per controlar el trànsit i la comunicació de dades utilitzant elements de seguretat durant la navegació. També serveixen per identificar i mantenir la sessió de l’usuari, per emmagatzemar continguts en la difusió de vídeos o sons i per compartir contingut amb xarxes socials (plug-in). Tercers: Google, YouTube, Facebook, Twitter i LinkedIn
 • Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web. Per exemple, definir l’idioma, el volum seleccionat com a preferit, la configuració regional del servei, el tipus de navegador o el nombre de resultats mostrats per cada pàgina. Tercers: Youtube i Facebook
 • Cookies analítiques: Eina d'anàlisis que ajuda els llocs web a entendre la manera com els visitants interactuen amb la web. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment els visitants. Tercers: Google Analytics, YouTube
, Twitter
, Adobe Analytics.
 • Cookies publicitàries: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris de la web basant-se en criteris concrets. Per exemple, la freqüència d'accés, el contingut editat, etc. Tercers: Google i Adobe
 • Cookies Flash: També utilitzem cookies Flash per emmagatzemar les seves preferències, com ara el control del volum, o per mostrar contingut basant-se en el que consulta en el nostre lloc web i així personalitzar la visita. Terceres empreses, amb les quals col·laborem per proporcionar determinades característiques al nostre lloc web, utilitzen cookies Flash per recopilar i emmagatzemar dades de caràcter no personal. Les cookies Flash són diferents de les cookies de sessió o persistents pel que fa a la quantitat, el tipus i la manera d’emmagatzemar les dades. Les eines de gestió de les cookies proporcionades pel seu navegador no eliminaran les cookies Flash.

Com puc canviar la configuració de les cookies?

Si no vol permetre emmagatzemar cap tipus de dada de Flash Player, desmarqui les caselles “Permetre que el contingut de Flash emmagatzemi informació a l’equip” i “Emmagatzemar els components comuns de Flash per reduir els temps de descàrrega”. Si voleu limitar la quantitat de dades recollides per les aplicacions Flash faci lliscar l’indicador de la barra del tauler de configuració global d’emmagatzematge en la posició que vulgui.

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un navegador no inclòs en aquests enllaços, com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, hi pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú d’Opcions” en la secció de “Privadesa”. (Si us plau, consulti l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

Revocació del consentiment

També és possible limitar com les webs de tercers instal·len cookies al seu ordinador, per tal d’evitar la recol·lecció de dades i el registre de la seva activitat de navegació. Per limitar l’ús de cookies de tercers es pot adreçar a la web de configuració o OptOut:

Seleccioni l’opció “Eliminar tots els llocs” o seleccioni el lloc web específic que vulgui suprimir i “Eliminar lloc web”.

Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la web de l’empresa, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no li podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que vulgui navegar per la nostra web li haurem de tornar a sol·licitar la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si, així i tot, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment, mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador.

Les dades recollides en les cookies s’utilitzen en webs diferents a la de Terpolar Aïllaments, S.L.?

Algunes de les nostres cookies s’utilitzen per generar publicitat en xarxes de tercers o per fer anàlisi, pels quals fem servir eines externes a Terpolar Aïllaments, S.L.. Les cookies utilitzades són per a ús exclusiu de l’empresa i el seu grup d’empreses i en cap cas comercialitzen amb elles.

A Terpolar Aïllaments, S.L. treballem amb proveïdors de confiança que ens ajuden amb la gestió i la personalització de les nostres pàgines web.

Aleshores, què significa la informació anterior?

Si accepta les nostres cookies, ens permet la millora de les webs de Terpolar Aïllaments, S.L. per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

A més a més, pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per les quals navega en aquest moment puguin gestionar cookies, cosa que li permet seleccionar les seves preferències.

En proporcionar aquesta política, Terpolar Aïllaments, S.L. demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l’ús de cookies, i li ofereix informació per tal que pugui comprendre quin tipus de cookies utilitzem i per què ho fem. Amb això pretenem proporcionar-li transparència pel que fa a les dades tractades sobre la navegació realitzada des del seu equip en la nostra web.

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar-ne la vigència, per la qual cosa pot ser modificada. Li recomanem que visiti la pàgina amb regularitat, ja que l'informarem sobre qualsevol actualització d'aquest tema.
Tractament de les dades

Terpolar Aïllaments, S.L. com a responsable del tractament, tractarà les seves dades amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta o petició. La base legítima és el seu consentiment, el qual pot revocar en qualsevol moment comunicant-t’ho a rgpd@terpolar.com. No es cediran dades a tercers excepte obligació legal. Pot accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir altres drets, consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra Política de Privacitat.